Skip to content

OIT 2566

 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


  • ข้อมูลพื้นฐาน
   การประชาสัมพันธ์
   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
   • O8 Q&A
   • O9 Social Network
   • O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลบุคคล

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

            การดำเนินงาน 

          การปฏิบัติงาน 
   • O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัตรงาน
    การให้บริการ
   • O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   • O16 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
   • O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   • O18 E-Srevice

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

   การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   • O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   • O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   • O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   • O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   • O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   • O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   • O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   • O26 รายงายผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
  •  O27 แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  •  O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  •  O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ตัวชี้วัด 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  • O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
  • O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  • O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2566
  • O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566                                               
  • O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566
  แผนป้องกันทุจริต
  • O36 แผนปฏิบัตรการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
  • O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2566
  • O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
  •  O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
  •  040 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  •  041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
  มาตรการสงเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  •  042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566
  •  043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566

   

   

ติดต่อสอบถาม