ฝ่ายบริหารงาน

  • menu
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าส่วนราชการ


นายอุลิต บุนนาค
รก.ปลัด อบจ.สน.
นายอุลิต บุนนาค
รองปลัด อบจ.สน.(๑)
นางจิรารัตน์ กาญจนกุล
รก.รองปลัด อบจ.สน.(๒)
   
น.ส.ปรียา เถาว์ชาลี
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.รุ่งนภา ทุมมาจันทร์
เลขานุการ อบจ.
น.ส.กนกพัชร แก้วศรีไตรย์
ผอ.กองยุทธศาตร์และงบประมาณ
 
นางจิรารัตน์ กาญจนกุล
ผอ.กองคลัง
นายวิชานน์ หล่อประดิษฐ์
ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รก.ผอ.สำนักช่าง
นายประจบ บุษแสง
ผอ.สำนักศึกษาฯ
 
นางจิตนา วงค์ลุน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นางนิตยา พบกิ่ง
ผอ.กองพัสดุฯ
น.ส.เยาวลักษณ์ ไชยยา
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์
รก.ผอ.กองสาธารณสุข