Skip to content

ฝ่ายบริหารงาน

  • menu
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าส่วนราชการ


นายมานพ เชื้อบัณฑิต
ปลัด อบจ.สน.
นายอุลิต บุนนาค
รองปลัด อบจ.สน.(๑)
นางจิรารัตน์ กาญจนกุล
รก.รองปลัด อบจ.สน.(๒)
   
น.ส.ปรียา เถาว์ชาลี
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.รุ่งนภา ทุมมาจันทร์
เลขานุการ อบจ.
น.ส.กนกพัชร แก้วศรีไตรย์
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
นางจิรารัตน์ กาญจนกุล
ผอ.กองคลัง
นายสุรศักดิ์ สมภักดี
ผอ.สำนักช่าง
นายประจบ บุษแสง
ผอ.สำนักการศึกษาฯ
นางจิตนา วงค์ลุน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นางนิตยา พบกิ่ง
ผอ.กองพัสดุฯ
น.ส.เยาวลักษณ์ ไชยยา
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์
รก.ผอ.กองสาธารณสุข
นางวรญา เสาร์โสภา
หัวหน้าตรวจสอบภายใน

 

ติดต่อสอบถาม