Skip to content

โครงสร้างบุคลากร

กองการเจ้าหน้าที่

จ่าเอกพิทักษ์ ศรีสวัสดิ์

จ่าเอกพิทักษ์ ศรีสวัสดิ์

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นางจันทร์จิรา วงษ์รัตนะ

นางจันทร์จิรา วงษ์รัตนะ

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
นายประครองสิน พิมพ์มีลาย

นายประครองสิน พิมพ์มีลาย

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
ติดต่อสอบถาม