Skip to content

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  • menu

วิสัยทัศน์ อบจ.สกลนคร

“สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมเศรษกิจพอเพียง”

พันธกิจ

๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก  ทางน้ำ  และไฟฟ้า

๒) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาการศึกษาของประชาชน

๓) ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย

๔) ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า  การลงทุน  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม

๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว  ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖) ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗) พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ  ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น

 ๘) เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี  และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

 

ติดต่อสอบถาม