Skip to content

โครงสร้างบุคลากร

กองสวัสดิการสังคม

นางสาวอารีย์ สุวรรณชัยรบ

นางสาวอารีย์ สุวรรณชัยรบ

รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวอารีย์ สุวรรณชัยรบ

นางสาวอารีย์ สุวรรณชัยรบ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
นายธัญธการ แถมสมดี

นายธัญธการ แถมสมดี

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ติดต่อสอบถาม