Skip to content

โครงสร้างบุคลากร

กองคลัง

นางสาววีนัส วงศ์กาฬสินธุ์

นางสาววีนัส วงศ์กาฬสินธุ์

ผอ.กองคลัง

นางเย็นใจ ทองใส

นางเย็นใจ ทองใส

หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางดาลอน พิมพ์มีลาย

นางดาลอน พิมพ์มีลาย

หัวหน้าฝ่ายการบัญชี
นางวราภรณ์ อาษา

นางวราภรณ์ อาษา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ติดต่อสอบถาม