Skip to content

OIT 2567

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2567

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณแผนการดำเนินงานและงบประมาณ   

การปฏิบัติงาน

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • O14 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัด
 • O17 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัด 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพย์ยาบุคคล ประจำปี
 • O20 ประมวลจริยะธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • 021 การขับเคลื่อนจริยธรรม

ตัวชี้วัดย่อยที่ย่อย การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

 •  022 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแะประพฤติมิชอบ
 •  023 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤพิมิชอบ
 •  024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด ที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
 • O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 • O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันทุจริต
 • O32 แผนปฏิบัตรการป้องกันการทุจริต
 • O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 • O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • 035 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
ติดต่อสอบถาม