Skip to content

OIT 2567

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2567

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณแผนการดำเนินงานและงบประมาณ   

การปฏิบัติงาน

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัด 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ย่อย การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด ที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันทุจริต
 
 
ติดต่อสอบถาม