Skip to content

โครงสร้างบุคลากร

สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายประจบ บุญแสง

นายประจบ บุญแสง

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวงามทิพย์ มิตรสุภาพ

นางสาวงามทิพย์ มิตรสุภาพ

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
นายศักดิ์สกล คลังทรัพย์

นายศักดิ์สกล คลังทรัพย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายนรงค์ศักดิ์ เครือบุตรดี

นายนรงค์ศักดิ์ เครือบุตรดี

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด อบจ.สกลนคร

นางสาวโสภา ทวีพันธ์

นางสาวโสภา ทวีพันธ์

ผอ.เชี่ยวชาญ

โรงเรียนภูดินแดงวิทยา

นางวลารัตน์ ปฎิเวศ

นางวลารัตน์ ปฎิเวศ

ผอ.สถานศึกษา

โรงเรียนร่มไทรวิทยา

นายนนทชัย เวยสาร

นายนนทชัย เวยสาร

ผอ.สถานศึกษา

โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์

นายสุทัศน์ สุวรรณโน

นายสุทัศน์ สุวรรณโน

ผอ.สถานศึกษา

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์

นายประสบชัย บุญแสง

นายประสบชัย บุญแสง

ผอ.สถานศึกษา

โรงเรียนสกลทวาปี

นายวัชระ แสงพงศานนท์

นายวัชระ แสงพงศานนท์

ผอ.สถานศึกษา

โรงเรียนคำยางพิทยาคม

นายพุทธิมนท์ ไชยมัชชิม

นายพุทธิมนท์ ไชยมัชชิม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มไทรวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา

ติดต่อสอบถาม