Skip to content

โครงสร้างบุคลากร

สำนักช่าง

นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์

นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

สำนักช่าง - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริรักษ์ บุตราช

นางสาวศิริรักษ์ บุตราช

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักช่าง - ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

นายวรศักดิ์ ราชพิลา

นายวรศักดิ์ ราชพิลา

ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

นายอนันต์ ศรีจันทร์ชัย

นายอนันต์ ศรีจันทร์ชัย

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
นายสุขสวัสดิ์ สุภิวงศ์

นายสุขสวัสดิ์ สุภิวงศ์

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

สำนักช่าง - ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นายณัฐกร พรหมรัตน์

นายณัฐกร พรหมรัตน์

ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นายเฉวต ยะภักดี

นายเฉวต ยะภักดี

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นายอุดม วงค์แสนสุข

นายอุดม วงค์แสนสุข

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
ติดต่อสอบถาม