Skip to content

โครงสร้างบุคลากร

กองพัสดุและทรัพย์สิน

นางนิตยา พบกิ่ง

นางนิตยา พบกิ่ง

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางเยาวรักษ์ ฉัตรวิไล

นางเยาวรักษ์ ฉัตรวิไล

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

นางเยาวรักษ์ ฉัตรวิไล

นางเยาวรักษ์ ฉัตรวิไล

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ
ติดต่อสอบถาม