Skip to content

โครงสร้างบุคลากร

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายพินิตเมธ ทีฆธนานนท์

นายพินิตเมธ ทีฆธนานนท์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

08-1489-7774

นายเรืองชัย พรมแสง

นายเรืองชัย พรมแสง

รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

09-4858-9333

นางสาววารุณี งอยผาลา

นางสาววารุณี งอยผาลา

รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

08-1768-2470

นางสาวณภัชชา ศิลปะรายะ

นางสาวณภัชชา ศิลปะรายะ

เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

08-3338-4410

ทำเนียบสมาชิกสภา

อำเภอเมืองสกลนคร

นางอมราวดี พรหมสาขาฯ

นางอมราวดี พรหมสาขาฯ

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอเมืองสกลนคร เขต 1)

08-1954-0833

นายพินิตเมธ ทีฆธนานนท์

นายพินิตเมธ ทีฆธนานนท์

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอเมืองสกลนคร เขต 2)

08-1489-7774

นายกามนิษฐ คำพรมมา

นายกามนิษฐ คำพรมมา

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอเมืองสกลนคร เขต 3)

08-1965-3136

นายสัมฤทธิ์ สุราราช

นายสัมฤทธิ์ สุราราช

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอเมืองสกลนคร เขต 4)

08-8500-1522

นายจีระวัฒน์ วงศ์กาฬสินธุ์

นายจีระวัฒน์ วงศ์กาฬสินธุ์

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอเมืองสกลนคร เขต 5)

09-5187-3298

นายหลักชัย หาญมนตรี

นายหลักชัย หาญมนตรี

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอเมืองสกลนคร เขต 6)

08-5756-5838

อำเภอสว่างแดนดิน

นายอรรฆวรรธน์ จันทศรี

นายอรรฆวรรธน์ จันทศรี

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอสว่างแดนดิน เขต 1)

08-9098-9888

นายชวลิต ชมภู

นายชวลิต ชมภู

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอสว่างแดนดิน เขต 2)

06-3021-2489

นายคำหล้า ถาวีวร

นายคำหล้า ถาวีวร

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอสว่างแดนดิน เขต 3)

08-1117-5145

นายชูชาติ ชินทะวัน

นายชูชาติ ชินทะวัน

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอสว่างแดนดิน เขต 4)

08-1136-3695

นายเรวัตร กาหลง

นายเรวัตร กาหลง

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอสว่างแดนดิน เขต 5)

08-4982-4987

อำเภอวานรนิวาส

นายบุญรักษา พรมวัง

นายบุญรักษา พรมวัง

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอวานรนิวาส เขต 1)

08-0195-2193

นางแก้วใจ ชุมภูสาร

นางแก้วใจ ชุมภูสาร

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอวานรนิวาส เขต 2)

09-8974-6367

นายวิทยา งามวิทยานนท์

นายวิทยา งามวิทยานนท์

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอวานรนิวาส เขต 3)

08-4757-8117

นายวรวุฒิ คอมแพงจันทร์

นายวรวุฒิ คอมแพงจันทร์

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอวานรนิวาส เขต 4)

08-1871-2433

อำเภอพรรณานิคม

นายสง่า พิทักษ์กุล

นายสง่า พิทักษ์กุล

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอพรรณานิคม เขต 1)

06-1619-9113

นายทรงศักดิ์ อุปรีย์

นายทรงศักดิ์ อุปรีย์

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอพรรณานิคม เขต 2)

09-3326-0197

นางสาวปรางทิพย์ สุจริต

นางสาวปรางทิพย์ สุจริต

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอพรรณานิคม เขต 3)

08-6224-4765

อำเภออากาศอำนวย

นายเรืองชัย พรมแสง

นายเรืองชัย พรมแสง

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภออากาศอำนวย เขต 1)

09-4858-9333

นายพงษ์สวัสดิ์ บงค์บุตร

นายพงษ์สวัสดิ์ บงค์บุตร

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภออากาศอำนวย เขต 2)

08-0177-7843

อำเภอบ้านม่วง

นางสาวอรชร หมายมั่น

นางสาวอรชร หมายมั่น

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอบ้านม่วง เขต 1)

09-7949-2896

นายอภิวัฒน์ พันธุ์พินิจ

นายอภิวัฒน์ พันธุ์พินิจ

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอบ้านม่วง เขต 2)

09-3396-5055

อำเภอพังโคน

นายสมาน พลศรีลา

นายสมาน พลศรีลา

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอพังโคน เขต 1)

08-1262-0789

นายสมศักดิ์ อินทรักษา

นายสมศักดิ์ อินทรักษา

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอพังโคน เขต 2)

08-1056-7956

อำเภอวาริชภูมิ

ร.ท.สันต์ ชาพันธ์

ร.ท.สันต์ ชาพันธ์

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอวาริชภูมิ เขต 1)

09-2641-6999

นายชูชัย บุราณสาร

นายชูชัย บุราณสาร

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอวาริชภูมิ เขต 2)

09-8735-7401

อำเภอกุสุมาลย์

นายธนศักดิ์ ชัยฮาด

นายธนศักดิ์ ชัยฮาด

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอกุสุมาลย์)

08-4790-4842

อำเภอคำตากล้า

นายพิพัฒน์พงษ์ สุขษาเกษ

นายพิพัฒน์พงษ์ สุขษาเกษ

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอคำตากล้า)

08-4994-2005

อำเภอภูพาน

นายสุวัฒน์ มีบุตร

นายสุวัฒน์ มีบุตร

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอภูพาน)

08-0733-3471

อำเภอโพนนาแก้ว

นายยนต์สวรรค์ เวชกามา

นายยนต์สวรรค์ เวชกามา

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอโพนนาแก้ว)

08-1047-9600

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

นางสาวณภัชชา ศิลปะรายะ

นางสาวณภัชชา ศิลปะรายะ

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอโคกศรีสุพรรณ)

08-3338-4410

อำเภอส่องดาว

นายณัฐวัฒน์ ไชยรบ

นายณัฐวัฒน์ ไชยรบ

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอส่องดาว)

09-1068-8471

อำเภอกุดบาก

นายพูลถนอม ปัตฆาต

นายพูลถนอม ปัตฆาต

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอกุดบาก)

09-8226-0528

อำเภอเต่างอย

นางสาววารุณี งอยผาลา

นางสาววารุณี งอยผาลา

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอเต่างอย)

08-1768-2470

อำเภอนิคมน้ำอูน

นายจิระศักดิ์ สร้อยคำ

นายจิระศักดิ์ สร้อยคำ

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอนิคมน้ำอูน)

08-1622-0500 08-3464-3909

อำเภอเจริญศิลป์

นายคำเพียง อินทะวงษ์

นายคำเพียง อินทะวงษ์

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร (อำเภอเเจริญศิลป์)

08-7229-7882

ติดต่อสอบถาม