Skip to content

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ฝ่ายบริหารงาน

ทำเนียบ

นายชูพงศ์ คำจวง

นายชูพงศ์ คำจวง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์ 089-9626456

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ( 1 )

โทรศัพท์ 081-5442323

นายวสันต์ สาระนันท์

นายวสันต์ สาระนันท์

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ( 2 )

โทรศัพท์ 089-8631417

นายฉลอง สุวรรณโคตร

นายฉลอง สุวรรณโคตร

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ( 3 )

โทรศัพท์ 093-4388055

นายคำพันธ์ ชาพา

นายคำพันธ์ ชาพา

เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
นางอำนวย ยุทธคราม

นางอำนวย ยุทธคราม

เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
นายสามารถ ปะโมนะตา

นายสามารถ ปะโมนะตา

เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เคนไชยวงศ์

ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เคนไชยวงศ์

เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
นายประนอม เภาโพธิ์

นายประนอม เภาโพธิ์

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ

นายธรรมรัตน์ สิงห์ศรี

นายธรรมรัตน์ สิงห์ศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โทรศัพท์ 092 015 1238

นายอุลิต บุนนาค

นายอุลิต บุนนาค

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โทรศัพท์ 098 097 3547

( ว่าง )

( ว่าง )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางจินตนา วงค์ลุน

นางจินตนา วงค์ลุน

หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.รุ่งนภา ทุมมาจันทร์

น.ส.รุ่งนภา ทุมมาจันทร์

เลขานุการ อบจ.
น.ส.กนกพัชร แก้วศรีไตรย์

น.ส.กนกพัชร แก้วศรีไตรย์

ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาววีนัส วงศ์กาฬสินธุ์

นางสาววีนัส วงศ์กาฬสินธุ์

ผอ.กองคลัง
นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์

นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์

ผอ.สำนักช่าง
นายประจบ บุญแสง

นายประจบ บุญแสง

ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอารีย์ สุวรรณชัยรบ

นางสาวอารีย์ สุวรรณชัยรบ

รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางนิตยา พบกิ่ง

นางนิตยา พบกิ่ง

ผอ.กองพัสดุฯ
จ่าเอกพิทักษ์ ศรีสวัสดิ์

จ่าเอกพิทักษ์ ศรีสวัสดิ์

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
นางยุวภา รูปเหลี่ยม

นางยุวภา รูปเหลี่ยม

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์

นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์

รักษาการ.ผอ.กองสาธารณสุข
ติดต่อสอบถาม