Skip to content

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
1919  ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000

โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
e-mail : skpao.mail@gmail.com

สารบรรณกลาง : obgsn1919@gmail.com

ติดต่อสอบถาม