Skip to content

โครงสร้างบุคลากร

สำนักปลัด

นางจินตนา วงค์ลุน

นางจินตนา วงค์ลุน

หัวหน้าสำนักปลัด

จ่าเอกภิภพ ดรบ้านเขียว

จ่าเอกภิภพ ดรบ้านเขียว

หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นางพิมพ์รภัส สินธุระวิทย์

นางพิมพ์รภัส สินธุระวิทย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ติดต่อสอบถาม