องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
e-mail sakonpao178@gmail.com