แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

  • menu

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

แนวทางการจัดการแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แก้ไข ครั้งที่ 1)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แก้ไข ครั้งที่ 2)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แก้ไข ครั้งที่ 3)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แก้ไข ครั้งที่ 4)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แก้ไข ครั้งที่ 5)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แก้ไข ครั้งที่ 6)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แก้ไข ครั้งที่ 7)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แก้ไข ครั้งที่ 8)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แก้ไข ครั้งที่ 9)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แก้ไข ครั้งที่ 10)