Skip to content

แผนพัฒนาท้องถิ่น

  • menu

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร   

ฉบับเพิ่มเติม     ฉบับเปลี่ยนแปลง      ฉบับแก้ไข 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร   

ฉบับเพิ่มเติม    ฉบับเปลี่ยนแปลง     ฉบับแก้ไข

 

ติดต่อสอบถาม