Skip to content

สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต

พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่ในวัดป่าสุทธาวาส  อ.เมือง สกลนคร ตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัด พ… Read More »พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต

พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร

พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพร ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณนานิคม วัดป่าอุดมพรเป็… Read More »พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์  จังหวัดสกลนคร เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นในบริเวณเทือกเขาภูพาน โดยในหลงรัชกา… Read More »พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบึงหนองหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีความสวยงามของดอกบัว… Read More »อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

วัดพระธาตุเชิงชุม

วัดพระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุม ตั้งอยู่ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในวัดพระธาตุเชิงช… Read More »วัดพระธาตุเชิงชุม