Skip to content

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ๓ (เต่างอย)

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ๓ (เต่างอย)
ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๕ ในพื้นที่อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จไปยังหมู่บ้านนางอย โพนปลาโหล ทรงทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นของราษฎร จึงมีพระราชดำริให้พัฒนา และปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น
โรงงานแห่งนี้ ได้ต้นแบบมาจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ และ ๒ ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระองค์ท่าน จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกมะเขือเทศมากถึง ๒๓,๐๐๐ ไร่ ตลอดริมฝั่งแม่น้ำมูล จนมีคำกล่าวขานว่าเป็น “เส้นทางสายมะเขือเทศ” (Tomato Belt) และยังเป็นโรงงานแปรรูปมะเขือเทศแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมาจึงได้มีการส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนและแปรรูปสินค้าเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาสุดมิได้ ที่พระองค์ทรงเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย ให้มีอาชีพ มีรายได้ และให้ประชาชนได้มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ดั่งคำที่ว่า “เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย”

ติดต่อสอบถาม