Skip to content

เขื่อนน้ำพุง

เขื่อนน้ำพุง

อยู่เลยพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ไปประมาณ 30 กิโลเมตร จากตัวเมืองไปตามถนนสายสกลนครกาฬสินธุ์ประมาณ 37 กิโลเมตร จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ

เขื่อนน้ำพุง เป็นโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถ ผลิตกระแสไฟฟ้าสนองความต้องการของประชาชนในเขตจังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ได้เป็นอย่างดี เขื่อนน้ำพุง ได้ช่วยเสริมระบบการผลิตและการส่งกระแสไฟฟ้าในแถบภูมิภาคนี้ ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความ ต้องการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งทัศนียภาพ โดยรอบบริเวณ เขื่อนมีความงดงามเรียงรายด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ที่ให้ บรรยากาศร่มรื่น เขื่อนน้ำพุงจึงเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ลักษณะเขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร เป็นเขื่อนแบบหินทิ้ง มีแกนกลางเป็นดินเหนียว สันเขื่อนยาว 1,720 เมตร กว้าง 10 เมตร สูงจากท้องน้ำ 41 เมตร ระดับสันเขื่อนสูง 286.5 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง อ่างเก็บน้ำมีขนาดเนื้อที่ 21 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ 111 ล้านลูกบาศก์เมตร และสามารถเก็บกักน้ำได้ 165 ล้านลูกบาศก์เมตร โรงไฟฟ้าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเนื้อที่ 670 ตารางเมตร ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าชนิดแกนตั้ง ระบายความร้อนด้วยอากาศ จำนวน 2 เครื่อง กำลังผลิตเครื่องละ 3,000 กิโลวัตต์ รวมกำลังผลิต 6,000 กิโลวัตต์ และส่งไป เชื่อมโยงกับระบบส่งของเขื่อนอุบลรัตน์ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงมหาสารคาม การก่อสร้างได้แล้วเสร็จและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2508 ประโยชน์ของเขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร เขื่อนน้ำพุง สร้างขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์หลายประการ ทั้งในด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า ด้วยพลังน้ำเฉลี่ยปีละ 17 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งกระแสไฟฟ้าของภูมิภาคนี้ให้มั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยป้องกัน อุทกภัยจากน้ำที่ไหลบ่ามาเป็นจำนวนมาก ในฤดูน้ำหลากและในปีน้ำแล้งก็จะระบายน้ำที่เก็บไว้มาใช้ด้านการชลประทาน ในพื้นที่เพาะปลูกบริเวณจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม รวมทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งด้วย

ติดต่อสอบถาม