Skip to content

menu

กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สกลนคร

  • menu

 . กองการเจ้าหน้าที่ จ่าเอกพิทักษ์ ศรีสวัสดิ์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายส่ง… Read More »กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สกลนคร

กองสวัสดิการสังคม อบจ.สน.

  • menu

กองสวัสดิการสังคม นางสาวอารีย์ สุวรรณชัยรบ รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางสาวอารีย์ สุวรรณช… Read More »กองสวัสดิการสังคม อบจ.สน.

สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • menu

 . สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายประจบ บุญแสง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวงา… Read More »สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สกลนคร

  • menu

. กองพัสดุและทรัพย์สิน นางนิตยา พบกิ่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน   หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ ว่าง … Read More »กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สกลนคร

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  • menu

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ น.ส.กนกพัชร แก้วศรีไตรย์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นางวัฒนา หล้าชาญ หน.ฝ่… Read More »กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองสาธารณสุข อบจ.สกลนคร

  • menu

 . กองสาธารณสุข นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ฝ… Read More »กองสาธารณสุข อบจ.สกลนคร