Skip to content

สำนักงานเลขานุการ อบจ.สกลนคร

  • menu
สำนักงานเลขานุการ อบจ.สกลนคร
 

 

นางสาวรุ่งนภา ทุมมาจันทร์
นางสาวรุ่งนภา ทุมมาจันทร์
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
นางรัตน์มณี สุภิวงศ์
นางรัตน์มณี สุภิวงศ์
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
นางชมพฤกษา จันทร์ศรี
นางชมพฤกษา จันทร์ศรี
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ
นางปรารินดา พรมดี
นางปรารินดา พรมดี
หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร
.
ติดต่อสอบถาม