Skip to content

ฝ่ายนิติบัญญัติ

  • menu
 

นายพินิตเมธ ทีฆธนานนท์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ –

นายเรืองชัย พรมแสง
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์ –
 
นางสาววารุณี งอยผาลา

รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์ –

นางสาวณภัชชา ศิลปะรายะ
เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์ –
อำเภอเมืองสกลนคร

นางอมราวดี พรหมสาขาฯ
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอเมืองสกลนคร เขต 1)

โทรศัพท์ –

นายพินิตเมธ ทีฆธนานนท์
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอเมืองสกลนคร เขต 2)

โทรศัพท์ –

นายกามนิษฐ คำพรมมา
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอเมืองสกลนคร เขต 3)

โทรศัพท์ –

นายสัมฤทธิ์  สุราราช

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอเมืองสกลนคร เขต 4)

โทรศัพท์ –

นายจีระวัฒน์ วงศ์กาฬสินธุ์

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอเมืองสกลนคร เขต 5)

โทรศัพท์ –

(ว่าง)
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอเมืองสกลนคร เขต 6)

โทรศัพท์ –
อำเภอสว่างแดนดิน

นายอรรถวรรธน์ จันทศรี

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอสว่างแดนดิน เขต 1)

โทรศัพท์ –

นายชวลิต ชมภู

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอสว่างแดนดิน เขต 2)

โทรศัพท์ –

นายคำหล้า ถาวีวร

สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอสว่างแดนดิน เขต 3)

โทรศัพท์ –

นายชูชาติ ชินทะวัน
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอสว่างแดนดิน เขต 4)

โทรศัพท์ –

(ว่าง)
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอสว่างแดนดิน เขต 5)

โทรศัพท์ –
 

 

 
อำเภอวานรนิวาส

นายบุญรักษา พรมวัง
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอวานรนิวาส เขต 1)

โทรศัพท์ –

(ว่าง)
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอวานรนิวาส เขต 2)

โทรศัพท์ –

นายวิทยา งามวิทยานนท์
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอวานรนิวาส เขต 3)

โทรศัพท์ –

นายวรวุฒิ คอมแพงจันทร์
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอวานรนิวาส เขต 4)

โทรศัพท์ –
 
อำเภอพรรณานิคม

นายสง่า พิทักษ์กุล
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอพรรณานิคม เขต 1)

โทรศัพท์ –

(ว่าง)
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอพรรณานิคม เขต 2)

โทรศัพท์ –

นางสาวปรางทิพย์ สุจริต
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอพรรณานิคม เขต 3)

โทรศัพท์ –
 
อำเภออากาศอำนวย

นายเรืองชัย พรมแสง
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภออากาศอำนวย เขต 1)

โทรศัพท์ –

นายพงษ์สวัสดิ์ บงค์บุตร
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภออากาศอำนวย เขต 2)

โทรศัพท์ –
 
อำเภอบ้านม่วง

(ว่าง)
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอบ้านม่วง เขต 1)

โทรศัพท์ –

นายอภิวัฒน์ พันธุ์พินิจ
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอบ้านม่วง เขต 2)

โทรศัพท์ –
 
อำเภอพังโคน

นายสมาน พลศรีลา
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอพังโคน เขต 1)

โทรศัพท์ –

นายสมศักดิ์ อินทรักษา
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอพังโคน เขต 2)

โทรศัพท์ –
 
อำเภอวาริชภูมิ

ร.ท.สันต์ ชาพันธ์
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอวาริชภูมิ เขต 1)

โทรศัพท์ –

(ว่าง)
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอวาริชภูมิ เขต 2)

โทรศัพท์ –
     
อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอคำตากล้า อำเภอภูพาน

นายธนศักดิ์ ชัยฮาด
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอกุสุมาลย์)

โทรศัพท์ –

(ว่าง)
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอคำตากล้า)

โทรศัพท์ –

นายสุวัฒน์ มีบุตร
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอภูพาน)

โทรศัพท์ –
     
อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอส่องดาว

(ว่าง)
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอโพนนาแก้ว)

โทรศัพท์ –

นางสาวณภัชชา ศิลปะรายะ
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอโคกศรีสุพรรณ)

โทรศัพท์ –

(ว่าง)
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอส่องดาว)

โทรศัพท์ –
     
อำเภอกุดบาก อำเภอเต่างอย อำเภอนิคมน้ำอูน

(ว่าง)
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอกุดบาก)

โทรศัพท์ –

นางสาววารุณี งอยผาลา
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอเต่างอย)

โทรศัพท์ –

นายจิระศักดิ์ สร้อยคำ
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอนิคมน้ำอูน)

โทรศัพท์ –
อำเภอเจริญศิลป์

นายคำเพียง อินทะวงษ์
สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร
(อำเภอเเจริญศิลป์)

โทรศัพท์ –
* ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2566 *

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม