Skip to content

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • menu

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

แผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2564-2566 (ฉบับบแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564)

หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา ตำแหน่งครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (1)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (2)

การจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (Knowledge Managemant)

 

 

ติดต่อสอบถาม