การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • menu

นโยบายคุณธรรมฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครดัง ดาวน์โหลด

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักจ้าง ดาวน์โหลด 

นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี จำนวน ๓ ด้าน ดังนี้ ดาวน์โหลด 

 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลด 

แผนพัฒนา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด

แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (1)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (2)