Skip to content

ภารกิจนายกและคณะผู้บริหาร

ภาพกิจกรรม

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในอำเภอโพนนาแก้ว ณ รพ.สต.บ้านนาแก้วน้อย ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอ… Read More »นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในอำเภอโพนนาแก้ว ณ รพ.สต.บ้านนาแก้วน้อย ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นประธานงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอสว่างแดนดิน พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเกียรติยศให้กับ อสม. ที่อายุทำงาน 10 ปี 20 ปี 30 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ สนามกีฬากลางอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นประธานงานวัน… Read More »ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นประธานงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอสว่างแดนดิน พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเกียรติยศให้กับ อสม. ที่อายุทำงาน 10 ปี 20 ปี 30 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ สนามกีฬากลางอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและผู้ป่วยติดเตียงให้แก่รพ.สต.ในเขตอำเภอภูพาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนางเติ่ง ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที… Read More »นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและผู้ป่วยติดเตียงให้แก่รพ.สต.ในเขตอำเภอภูพาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนางเติ่ง ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

นายพิพัฒฬ์ นะรุน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการและพนักงานในสังกัดฯ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายพิพัฒฬ์ นะรุน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการและพนักงานในสัง… Read More »นายพิพัฒฬ์ นะรุน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการและพนักงานในสังกัดฯ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการ พนักงานในสังกัด และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ทุกเช้าวันเสาร์ ริมน้ำหนองหาร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการ พนั… Read More »ายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการ พนักงานในสังกัด และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ทุกเช้าวันเสาร์ ริมน้ำหนองหาร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสกลนคร โดยมี ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ สนามกีฬาเทศบาลนครจังหวัดสกลนคร

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครจังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน… Read More »นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสกลนคร โดยมี ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ สนามกีฬาเทศบาลนครจังหวัดสกลนคร

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในอำเภอเต่างอย ณ รพ.สต.บ้านโพนปลาโหลอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่… Read More »นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในอำเภอเต่างอย ณ รพ.สต.บ้านโพนปลาโหลอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดบาก ณ รพ.สต.บ้านโพนงาม อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

วันพุธ ที่15 มีนาคม 2566 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบ… Read More »นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดบาก ณ รพ.สต.บ้านโพนงาม อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร