Skip to content

ภารกิจนายกและคณะผู้บริหาร

ภาพกิจกรรม

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมงานอบรมสัมมนาโครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสมาชิก ช.พ.ค. สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนาย… Read More »ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมงานอบรมสัมมนาโครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสมาชิก ช.พ.ค. สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

นายธรรมรัตน์ สิงห์ศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการและพนักงานในสังกัดฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เรอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทรนารีนาถ วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 06.30น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกส… Read More »นายธรรมรัตน์ สิงห์ศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการและพนักงานในสังกัดฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เรอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทรนารีนาถ วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมกองสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกสมาคม… Read More »ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมกองสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาการขอกู้เงิน กสอ. ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฏาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอ… Read More »ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาการขอกู้เงิน กสอ. ประจำปี 2567

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในนามประธานกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นำทีมวิชาการแผนงานร่วมทุนฯ เข้าร่วมนำเสนอโครงการต้นแบบ ในประเด็นสุขภาพโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในการประชุมติดตามและถอดบทเรียนแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฏาคม 2567 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันที่ 12 กรกฏาคม 2567 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในนามประธานกรรมการบริหารแผ… Read More »ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในนามประธานกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นำทีมวิชาการแผนงานร่วมทุนฯ เข้าร่วมนำเสนอโครงการต้นแบบ ในประเด็นสุขภาพโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในการประชุมติดตามและถอดบทเรียนแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฏาคม 2567 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นายธรรมรัตน์ สิงห์ศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมบันทึกภาพและเสียงถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องบันทึกเสียง ที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายธรรมรัตน์ สิงห์ศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนค… Read More »นายธรรมรัตน์ สิงห์ศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมบันทึกภาพและเสียงถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องบันทึกเสียง ที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการและพนักงานในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2567 จังหวัดสกลนคร” ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบ… Read More »นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการและพนักงานในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2567 จังหวัดสกลนคร” ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องใน “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2567 จังหวัดสกลนคร” ณ ศาลาการเปรียญ และบริเวณลานวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 06.30 น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบ… Read More »นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องใน “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2567 จังหวัดสกลนคร” ณ ศาลาการเปรียญ และบริเวณลานวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ดร. ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมคลองข่อย ชั้น 3 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่น (Zoom Meeting)

วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา. 10.00 น. ดร. ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งปร… Read More »ดร. ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมคลองข่อย ชั้น 3 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่น (Zoom Meeting)

นางสาวกนกพัชร แก้วศรีไตรย์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2567 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.30 น. ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.30 น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายก… Read More »นางสาวกนกพัชร แก้วศรีไตรย์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2567 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.30 น. ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร