Skip to content

มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบวาตภัย ต.หนองสนม, ต.ขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร จำนวน 119 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนเบื้องต้น

วันที่ 18 เมษายน 2567 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ นายวสันต์ สาระนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นางแก้วใจ ชมภูสาร ส.อบจ.สกลนคร อ.วานรนิวาส เขต 2 นาย วิทยา งามวิทยานนท์ ส.อบจ.สกลนคร อ.วานรนิวาส เขต 3 นำถุงยังชีพมอบ ให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบวาตภัย ต.หนองสนม, ต.ขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร จำนวน 119 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนเบื้องต้น
ติดต่อสอบถาม