Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อกฎหมายและข้อเสนอแนะในการเพิ่มแพท่องเที่ยวกลุ่มแพ OTOP นวัตวิถี บ้านท่าวัดเหนือ ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณหน้าวัดมหาพรหมโพธิราช หมู่ที่ 3 บ้านท่าวัดเหนือ ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อกฎหมายและข้อเสนอแนะในการเพิ่มแพท่องเที่ยวกลุ่มแพ OTOP นวัตวิถี บ้านท่าวัดเหนือ ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม