Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เยี่ยมชมการจัดเตรียมงาน โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ “ทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เยี่ยมชมการจัดเตรียมงาน โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ “ทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น
ติดต่อสอบถาม