Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประชุมแนวทางจัดการสถานศึกษาแก่โรงเรียนในสังกัด อบจ.สกลนคร

วันพฤหัสบดี ที่16 พฤศจิกายน 2566
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อม นาย วสันต์ สาระนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประชุมให้แนวทางการจัดการในสถานศึกษาแก่คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อพัฒนาการศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านกีฬา และด้านเทคโนโลยี เพื่อให้เป็นเลิศในทุกด้าน ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนคร
ติดต่อสอบถาม