Skip to content

เปิดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลโครงการและให้เกิดความยั่งยืนภายใต้แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ โรงแรมเอ็ม เจ เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลโครงการและให้เกิดความยั่งยืนภายใต้แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ โรงแรมเอ็ม เจ เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ดังนี้ 1. ตัวแทนโครงการย่อย 30 โครงการๆละ 3 คน จำนวน 90 คน ได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน การเงินโครงการ 1 คน และตัวแทนกรรมการโครงการ 1 คน 2. พี่เลี้ยงโครงการ จำนวน 20 คน 3. คณะกรรมการแผนงานร่วมทุนฯ จำนวน 19 คน 4. ทีมถอดบทเรียน สสส. จำนวน 2 คน 5. เจ้าหน้าที่ อบจ.สกลนคร จำนวน 6 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการย่อย สู่การขยายผลโครงการและให้เกิดความยั่งยืนของการดำเนินงานแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม