Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบระบบสุขภาพปฐมภูมิที่พึงประสงค์ของพื้นที่ด้วยกรอบแนวคิด six building blocks of a health system ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบระบบสุขภาพปฐมภูมิที่พึงประสงค์ของพื้นที่ด้วยกรอบแนวคิด six building blocks of a health system ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ติดต่อสอบถาม