Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโรงเรียนอาสาสาธารณะสุขและโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกนาดี อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโรงเรียนอาสาสาธารณะสุขและโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกนาดี อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

ติดต่อสอบถาม