Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมนายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม