Skip to content

ภารกิจนายกและคณะผู้บริหาร

ภาพกิจกรรม

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโรงเรียนอาสาสาธารณะสุขและโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ ณ วัดพรมพิทักษ์(วัดป่าพิทักษ์ษาราม) ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกสมาคมองค์การบริหาร… Read More »ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโรงเรียนอาสาสาธารณะสุขและโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ ณ วัดพรมพิทักษ์(วัดป่าพิทักษ์ษาราม) ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการทำสัญญาข้อตกลงโครงการแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรม พี.ซี.แกรนด์ พาแลซ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

วันที่ 23 มิถุนายน 2567 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกสมาคมองค์การบริหาร… Read More »ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการทำสัญญาข้อตกลงโครงการแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรม พี.ซี.แกรนด์ พาแลซ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร วมประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกสมาคมองค์การ… Read More »ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร วมประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่(กสพ) ครั้งที่ 2/2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่เร่งรัดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกสมาคมองค์กา… Read More »ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่(กสพ) ครั้งที่ 2/2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่เร่งรัดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบระบบสุขภาพปฐมภูมิที่พึงประสงค์ของพื้นที่ด้วยกรอบแนวคิด six building blocks of a health system ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกสมาคมองค์การ… Read More »ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบระบบสุขภาพปฐมภูมิที่พึงประสงค์ของพื้นที่ด้วยกรอบแนวคิด six building blocks of a health system ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัย เพื่อปรับโครงสร้างที่อยู่อาศัย แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน ในเขตตำบลดงมะไฟ

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกสมาคมองค์… Read More »นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัย เพื่อปรับโครงสร้างที่อยู่อาศัย แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน ในเขตตำบลดงมะไฟ

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้สำนักช่าง โดยศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ที่ 1 ฝ่ายเครื่องจักรกล นำเครื่องจักรออกปฏิบัติงานขุดลอกร่องชักน้ำดิบสถานีผลิตน้ำดอนเชียงคูณ ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จ.สกลนคร

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้สำนักช่าง โด… Read More »ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้สำนักช่าง โดยศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ที่ 1 ฝ่ายเครื่องจักรกล นำเครื่องจักรออกปฏิบัติงานขุดลอกร่องชักน้ำดิบสถานีผลิตน้ำดอนเชียงคูณ ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโรงเรียนอาสาสาธารณะสุขและโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลาน้อย ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกสมาคมองค์ก… Read More »ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโรงเรียนอาสาสาธารณะสุขและโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลาน้อย ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร