Skip to content

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในอำเภอเต่างอย ณ รพ.สต.บ้านโพนปลาโหลอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในอำเภอเต่างอย ณ รพ.สต.บ้านโพนปลาโหลอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม