Skip to content

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวาริชภูมิ ณ รพ.สต.บ้านปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันพุธ ที่15 มีนาคม 2566 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวาริชภูมิ ณ รพ.สต.บ้านปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ติดต่อสอบถาม