Skip to content

มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

วันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ให้แก่ รพ.สต.168 แห่งในจังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปมอบช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในท้องถิ่นต่อไป

ติดต่อสอบถาม