งานฝึกอบรมปลูกขยายพันธุ์ไม้ผล

วันที่ 13 มกราคม 2565
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมงานฝึกอบรมการปลูกและขยายพันธ์ุไม้ผล ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้พี่น้องประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร