ตรวจความพร้อมงานนมัสการพระธาตุสัจจะอธิษฐานมหาบารมี

วันที่ 11 มกราคม 2565
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม การเตรียมงาน งานนมัสการพระธาตุสัจจะอธิษฐานมหาบารมีและฉลองสมโภชรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) 150 ปี ณ วัดสอนประชาราม บ้านนาแกน้อย ถนนสกล-นาแก ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป