ประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

วันที่ 22 พ.ย 2564
นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ประธานคณะทำงานการตรวจประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมด้วย นายวิทยา โชคเศรษฐกิจ นายสมศักดิ์ จึงตระกูล และนายฉลองกรุง ภคกุล คณะทำงานลงพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจประเมินความพร้อม ในการรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โอกาสนี้ ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ
โดยผลการประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับ” ดีเลิศ