กฐินสำนักช่างอบจ.สกลนคร ณ วัดศรีฟอง ต.อากาศอำนวย อ.อากาศอำนนวย จ.สกลนคร

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
นายฉลอง สุวรรณโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีสำนักช่าง อบจ.สกลนคร ทอดถวาย ณ “วันศรีฟอง” ต.อากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย สกลนคร