ประชุมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

วันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

นายวสันต์ สาระนันท์​ รองนายกองค์การบริ​หารส่วนจัง​หวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 

แร