มอบพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

วันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ สจ.ประไพ สีนูเดช สจ. เขตอำเภอกุดบาก และคณะทำงานติดตามโครงการมอบพันธุ์ปลา จำนวนปลา 165,000 ตัว ให้กับผู้นำชุมชน เพื่อนำไปปล่อยยังแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อสร้างแหล่งอาหาร โปรตีนสูง ให้พี่น้องประชาชน ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจังหวัดสกลนคร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก