ติดตามการทำงานปรับปรุงถนน ตําบลตาลโกน อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

วันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
นายฉลอง สุวรรณโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  พร้อมกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาตำบลตาลโกนออกติดตามการทำงานของเครื่องจักรกลที่ตำบลตาลโกน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับพี่น้องประชาชน  ณ ตําบลตาลโกน อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร