การป้องกันการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 (ราย 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการป้องกันทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6เดือน)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2565

มาตรการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการข้อร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขององค์การบริหารส่่วนจังหวัดสกลนคร

มาตรการส่างเสริมความสุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร