Skip to content

ประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เครื่องช่วยความพิการ จำนวน 10 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนเพื่อดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อสอบถาม