Skip to content

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน – บ้านดอนย่านาง หมู่ที่ ๓ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม