Skip to content

ฝ่ายบริหารงาน

  • menu

นายชูพงศ์  คำจวง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 089-9626456
 

นายสุรชัย  ศักดิ์สัมฤทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
( 1 )
โทรศัพท์ 081-5442323


นายวสันต์  สาระนันท์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
( 2 )
โทรศัพท์ 089-8631417

นายฉลอง  สุวรรณโคตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
( 3 )
โทรศัพท์ 093-4388055
     

นายคำพันธ์  ชาพา
เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

นางอำนวย  ยุทธคราม
เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

นายสามารถ  ปะโมนะตา
เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

นายมานพ เชื้อบันฑิต
ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

นางจิรารัตน์ กาญจนกุล
ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

นายพิพัฒฬ์ นะรุน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
065-2454791
 

นายอุลิต บุนนาค
รองปลัด อบจ.สน.(๑)
081-056-7351

(ว่าง)
รก.รองปลัด อบจ.สน.(๒)
     
นางจินตนา วงค์ลุน
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.รุ่งนภา ทุมมาจันทร์
เลขานุการ อบจ.
น.ส.กนกพัชร แก้วศรีไตรย์
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาววีนัส วงศ์กาฬสินธุ์
ผอ.กองคลัง
นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์
ผอ.สำนักช่าง
นายประจบ บุญแสง
ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอารีย์ สุวรรณชัยรบ
รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางนิตยา พบกิ่ง
ผอ.กองพัสดุฯ
จ่าเอกพิทักษ์ ศรีสวัสดิ์
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
นางยุวภา  รูปเหลี่ยม
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์
รักษาการ.ผอ.กองสาธารณสุข
   

 

ติดต่อสอบถาม