Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้สำนักช่าง โดยศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ที่ 2 ฝ่ายเครื่องจักรกล นำเครื่องจักรออกปฏิบัติงานปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลและลู่วิ่งรอบสนาม โรงเรียนบ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

วันที่ 19 มิ.ย.67 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้สำนักช่าง โดยศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ที่ 2 ฝ่ายเครื่องจักรกล นำเครื่องจักรออกปฏิบัติงานปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลและลู่วิ่งรอบสนาม โรงเรียนบ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
นายกฤษฎา ก้อนแพง ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
ผู้ติดตามงาน
1. นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง
2. นายณัฐกร พรหมรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. นายพงษอนันต์ ห้าวหาญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ติดต่อสอบถาม