Skip to content

สำนักช่าง โดยศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ที่ 1 ฝ่ายเครื่องจักรกล นำเครื่องจักรออกปฏิบัติงานขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ลำห้วยไม้แดง บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จ.สกลนคร

วันที่ 17 เมษายน 2567 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้สำนักช่าง โดยศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ที่ 1 ฝ่ายเครื่องจักรกล นำเครื่องจักรออกปฏิบัติงานขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ลำห้วยไม้แดง บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จ.สกลนคร
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
นายภาคิน จันทรเสนา ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ผู้ติดตามงาน
1. นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง
2. นายณัฐกร พรหมรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. นายพงษอนันต์ ห้าวหาญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
ติดต่อสอบถาม